Page MenuIniciProjectes

Comptable
Actualitzat 1,496 Day(s) AgoPúblic

les usuàries amb perfil comptable dins del sistema tenen accés a la secció comptable dins d'Odoo, que per confundir el personal, es diu Facturació.

Tasques que podem fer: emetre factures normals i rectificatives a clients, registrar factures de proveïdors, generar les carregues a domiciliar segons els contractes vigents, generar un llistat de pagaments per passar al banc, importar moviments bancaris i conciliar les transaccions amb les factures i altres asentaments dins de la comptabilitat.

Factures clients

Factures proveïdors

Reclamar despeses

Hi han dues tipologies de reclamar despeses: 1) reclamar un ticket que una sòcia ha gastat; 2) reclamar una factura que una sòcia ha anticipat.

Per reclamar un ticket, has d'anar al mòdul Despeses i registrar:

 • Descripció: posa un nom del concepte (és per poder trobar posteriorment aquesta despesa)
 • Producte: tria una de les categories de despeses que hem definit
 • Preu unitat: posa la Base Imponible
 • Quantitat: deixa "1,000" "Unitat(s)" a no ser que tens varies unitats
 • Impostos: triem "21% IVA soportado de bienes corrientes" per productes fisics i "21% IVA soportado para servicios corrientes" per a serveis, o l'IVA que toca fent clic en "cercar més".
 • Referència de factura: podem posar una referencia del proveïdor, com el número de factura (opcional)
 • Expense Date: la data del ticket/factura
 • Compte: 600 per mercaderies; 607 per serveis
 • Empleat: posa el nom de quí ha pagat la despesa: la cooperativa li ha de pagar aquest import a aquesta persona
 • Comanda de venda. si és relacionat amb una venda, tria aquí el nr. de comanda
 • Compte analític: tria el projecte a que s'ha d'imputar (si aplica)

Després ho guardas i demanes que t'aprovin aquesta despesa: femAdministració t'ho ha d'aprovar i després (amb un clic) passa el registre de la despesa als assentaments comptables.

Anticipar pagaments a un proveïdor

En cas que una persona sòcia hagi anticipat el pagament d'una factura de proveïdor el procediment és el següent.

  1. registre la factura del proveïdor en compres / factures de proveïdors, p.e.
  2. en Facturació > Assessor / Assentaments comptables crees el pagament anticipat En concret per aquest últim crees un assentament on registras els dos apunts :
 • 410 Acreedores por prestaciones de servicios Deure: l'import anticipat (acostuma a ser el total: Base Imp + IVA)
 • 5510XX Despeses anticipats sòcia XX Haver: automaticament s'apunta el mateix import, ja que els assentaments han de ser balancejats.

Quan tornem a la factura de proveïdor veiem que s'han afegit un parell de linies a sota de l'import total a pagar: "afegeix pagament anticipat". Si fem clic sobre això ("afegeix") la factura queda en estat pagat.

I en el compte 5510XX consta l'import anticipat per la sòcia. Podem anar a Facturació > Configuració / Resum de comptes i seleccionar el compte 551 en questió. Dins del menú contextual triem "apunts comptables" i surt el Haver de la sòcia.

Després en queda pagar a la sòcia aquest(s) import(s) anticipats.

Nòmines i bestretes

per registrar les nòmines i bestretes hem de crear un assentament comptable per cada nòmina.

Posem la data de la nòmina, el nom de quí ho rep, triem el Diari: Proveïdors ("Vendor Bills") i la Operating Unit: Pot Comú Estructura

 • 640 Sueldos i Salarios : la nòmina bruta (DEURE)
 • 465 Remuneraciones pendientes de pago: el net a percebre (HAVER)
 • 476 Organismos de la Seguredad Social, acreedores: Total TC1 (HAVER)
 • 642 Seguredad Social a cargo de la empresa: Cost SS Empresa (DEURE)

Observa que l'exemple imputa aquesta nòmina a un GAC determinat, el Pot Comú Estructura; sempre s'imputarà al GAC que toca, i no al Pot Comú.

Ara fem un exemple més complexe, on s'ha d'imputar una part de la bestreta a una subvenció (amb auditoria) i el reste al GAC on treballa per altres projectes.

Observa com el liquid (remuneracions pendents) i els organismos de la SS es paguen des del Pot Comú, per tant el sistema automaticament afegeix un import per balancejar entre OU's per tal d'assegurar el balanç de la comptabilitat de cada OU (GAC) i de la cooperativa com a tal.

Contractes, mandats i domiciliacions

Bancs

Importar moviments bancaris

Conciliacions

Pagaments bancaris

Comptabilitat analítica

Dins del sistema tenim dues comptabilitats: per un costat la comptabilitat fiscal i per l'altre la comptabilitat analítica o de gestió interna. Si registrem una factura (de client o proveïdor), indiquem de quina entitat és i quin compte comptable té (per la part fiscal) i a la vegada indiquem a quin compte analític va: per quin GAC o departament. Aixó ens permet extraure la comptabilitat fiscal i a la vegada ens permet saber quina unitat, quin GAC ha generat quins ingressos i costos.

Transferencies entre GACs

Contribucions al Pot Estructura

El % ficat per contribuir al Pot Estructura es transfereix del compte analitic del GAC al compte del Pot Estructura.

Informes de Comptes analitics

Crear nous GACs

Afegir i eliminar usuàries d'un GAC

Etiquetes analítiques

aquestes etiquetes es poden fer servir per justificar un projecte subvencionat. Si emprem sempre la mateixa etiqueta analítica en les entrades i sortides, doncs podrem generar informes especifics per tots els apunts amb aquesta.

Domiciliacions SEPA

Que és SEPA?
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_%C3%9Anica_de_Pagos_en_Euros

Mòduls SEPA para Odoo
A l'entorn d'Odoo trobem diferents mòduls per gestionar tant mandats com debit/payment ordres.
Nosaltres fem servir els següents mòduls de l'OCA:

 • Account Banking SEPA Direct Debit

Configuracions

Per poder generar el fitxer SEPA que pujarem a la nostra entitat bancaria per realitzar les remeses, cal una configuració prèvia.

SEPA Creditor Identificador
Anant a Facturació > Configuració > Configuració accedim a la configuració de la part de comptabilitat/facturació.
En aquest punt, trobem el camp SEPA Creditor Identifier, el qual hem d'omplir amb el valor que ens proporcioni la nostra entitat bancaria com identificador.

Podem calcular l'Identificador SEPA amb: https://academy.holded.com/tesoreria/remesas/como-calcular-el-id-de-acreedor-sepa

Compte bancari
Cal tenir un compte bancari associat amb la nostra companyia, per fer això podem fer:
Anem a Facturació > Configuració > Comptes Bancaris, aquí hem de crear el compte bancari de la nostra companyia i associarlo a aquesta amb el camp Empresa. Són necessaris tant l'IBAN com el banc on tenim el compte.

Per generar el compte bancari de la companyia cal tenir permisos d'Administrador o be tenir actiu els permisos de Bank Account al panell de permisos de l'Usuari, apartat Other extra rights.

Configuració Modes de Pagament (Payment Modes)

Per finalitzar la configuració cal crear un modo de pagament associat al compte bancari de la companyia que acabem de crear. Per fer això podem accedir a Facturació > Configuració > Modes de pagament.
En aquesta pantalla hem de crear un mode de pagament indicant els següents valors:

 • Payment Method: SEPA Direct Debit for customers o SEPA Credit Transfer to suppliers
 • Link to Bank Account: Fixed si només fem servir un compte o Variant si tenim definits els comptes bancaris per als diferents

comptes del pla comptable.

Ús dels fitxers SEPA

Creació de Mandats SEPA
Per cada client o proveïdor al que volem girar un rebut SEPA, cal tenir un mandat signat. Aquest mandat es el contracte amb el qual aquella persona o entitat autoritza a realitzar cobraments directament al seu compte bancari.
Per generar els mandats SEPA a Odoo anem a la fitxa del client, a l'apartat Vendes i Compres > Pagaments i fem clic a Mandate(s).
Hem d'aportar un compte bancari (que ja ens ve filtrat pel titular), una data de signament del mandat i de quin tipus és.
Un cop creat el mandat, podem adjuntar un escaneig del mandat real per tenir-ho tot a l'abast

Creació de remeses de pagament/cobrament
Accedint a Facturació > Pagaments > Debit/Payment orders podem generar una nova remesa on afegir les factures a cobrar/pagar.
Es important que definim com a Mode de Pagament el mode que hem generat anteriorment.

Afegir factures a remesa
Un cop tenim la remesa creada, podem accedir a Facturació > Vendes > Factures de Clients/Pagaments, seleccionar les factures que volem afegir a la remesa i fer click a Acció > Add to Payment/Debit Order.

Extreure el fitxer SEPA
Per finalitzar el procés necessitem extreure el fitxer SEPA que importarem a l'aplicatiu de la nostra entitat bancaria, per fer aixo cal tornar a l'apartat de remesa (Facturació > Pagaments > Debit/Payment orders), Obrir la fitxa de la nostra remesa, confirmar els pagaments i, un cop confirmats, se'ns mostrarà el botó per obtenir el nostre fitxer SEPA.

Trucs

Com fer que els números de compte surten a les factures:
Al generar les factures, cal que indiquem el mode de pagament que hem creat anteriorment associat al nostre número de compte.

Últim autor
wouter
Last Edited
May 2 2019, 17:50

Event Timeline

wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Mar 5 2019, 17:11
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)May 2 2019, 17:48
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)