Page MenuIniciProjectes

Resum
Actualitzat 1,306 Day(s) AgoPúblic

CommonsCloud té en marxa diferents serveis i cada servei pot tenir instruccions especifiques per connectar amb un dispositiu especific per cada sistema operatiu. Presentem aquí una taula resum amb enllaços a la documentació especifica per cada combinació de servei i dispositiu / sistema operatiu. De moment només una part de la documentació està localitzada i adaptada al cas de CommonsCloud i en els casos on falta posem un o varis enllaços a documentació rellevant d'altres comunitats.

Nom del ServeiNavegador webSinconitzar amb GNU/LinuxSinc amb WindowsSinc amb MacSinc amb AndroidSinc amb Windows PhoneSinc amb iPhone
Oficinawikiwiki NextCloud file sync ; Thunderbird Calendar Contactes Mail link
Projecteswiki
AgoraDiscourse app
Últim autor
joseplluisat
Last Edited
Nov 8 2019, 13:00