Page MenuIniciProjectes

Compilar OnlyOffice des del codi font (2022)
Actualitzat 349 Day(s) AgoPúblic

Introducció
Onlyoffice és una suite d’office basada en web. Permet editar documents de la suite de Microsoft Office com ara docx, pptx, xlsx i altres de tipus Open Document com odt, ods i odp.

En els nostres serveis SaaS Zimbra i Nextcloud oferim integració amb la mateixa per poder visualitzar i editar documents. Aquest document descriu tècnicament com compilar OnlyOffice des del codi font.

A més de compilar OnlyOffice aquest es modificarà per pujar la limitació per defecte de 20 connexions simultànies per 99999 connexions. És a dir, tindrem un OnlyOffice sense límit de connexions. Això és possible per la llicència AGPL del mateix que ens permet modificar-lo.

Aquest recull ha estat possible gràcies al departament d’R+D de bTactic.

Descàrrega
Si no té els coneixements necessaris per compilar OnlyOffice per si mateix pot descarregar-se un dels nostres paquets generats des d’OnlyOffice v7.0.0.132-btactic release.
Així mateix li recomanem consultar la nostra àmplia gamma de serveis que inclouen integració amb OnlyOffice com ara Nextcloud i Zimbra.
(Advertència: Aquest paquet no és una compilació oficial d’OnlyOffice. Si troba problemes amb el mateix no busqui ajuda en els fòrums / trackers de issues oficials d’OnlyOffice. En tot cas faci-ho quan hagi pogut reproduir els mateixos problemes en codi font original o en paquets binaris originals d’OnlyOffice.)

Procés de compilat
Sistema base
Debian 11 Netinst with 16 GB RAM (8 GB RAM + 8 SWAP is a recommended minimum) and 50 GB HDD space.

Preparació de sistema
sudo -i

Enter user password

sudo apt-get update
sudo apt-get install \

ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo \

"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

apt-get update
apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

systemctl status docker

docker.io start/running, process 14394

Obtenir tag especial
sudo -i
cd /root
git clone \

--depth=1 \
--recursive \
--branch v7.0.0.132-btactic \
https://github.com/btactic/build_tools.git \
/root/build_tools

Ignore detached head warning

cd /root/build_tools
mkdir out
docker build --tag onlyoffice-document-editors-builder .
docker run -e PRODUCT_VERSION='7.0.0' -e BUILD_NUMBER='132' -e NODE_ENV='production' -v $(pwd)/out:/build_tools/out onlyoffice-document-editors-builder /bin/bash -c 'cd tools/linux && python3 ./automate.py --branch=tags/v7.0.0.132-btactic'
Empaquetat dels binaris de DocumentServer
apt install build-essential m4 npm
npm install -g pkg

cd /root
git clone https://github.com/ONLYOFFICE/document-server-package.git
cd document-server-package/deb
apt build-dep ./
cd /root/document-server-package

Workaround for my system where uname -p says: unknown

sed -i 's/TARGET := $(PLATFORM)_$(ARCHITECTURE)/TARGET := $(PLATFORM)_64/g' Makefile

Workaround to avoid ending with an error

sed -i 's/--changes-option=-u./--changes-option=-u. --buildinfo-option=-u./g' Makefile

PRODUCT_VERSION='7.0.0' BUILD_NUMBER='132~btactic1' make deb
El paquet s’ha compilat
El paquet onlyoffice-documentserver_7.0.0-132~btactic1_amd64.deb hauria de trobar en el directori: /root/document-server-package/deb/.

Ús
Utilitza la documentació estàndard de com instal·lar els paquets oficials d’Ubuntu com: https://helpcenter.onlyoffice.com/installation/docs-community-install-ubuntu.aspx

Ara no bé no afegiu el repositori de OnlyOffice i quan se li demani instal·lar el paquet onlyoffice-documentserver faci en el seu lloc:

sudo apt-get install /path/to/onlyoffice-documentserver_7.0.0-132~btactic1_amd64.deb
Descàrrega
Si no té els coneixements necessaris per compilar OnlyOffice per si mateix pot descarregar-se un dels nostres paquets generats des d’OnlyOffice v7.0.0.132-btactic release.
Així mateix, li recomanem consultar la nostra àmplia gamma de serveis que inclouen integració amb OnlyOffice com ara Nextcloud i Zimbra.
(Advertència: Aquest paquet no és una compilació oficial d’OnlyOffice. Si troba problemes amb el mateix no busqui ajuda en els fòrums / trackers de issues oficials d’OnlyOffice. En tot cas faci-ho quan hagi pogut reproduir els mateixos problemes en codi font original o en paquets binaris originals d’OnlyOffice.)

Més enllà
Per a més detalls tècnics pot consultar: README-BUILD-DEBIAN-PACKAGE-NO-LIMITS.md.

Últim autor
btactic
Last Edited
Jun 22 2022, 12:12

Event Timeline

btactic created this object in space S1 Espai Principal.